Stanoviska vlastníka

Majitel vily v černém nepochybil / 29. 11. 2016

Praha-Petřiny 29. listopadu 2016 – Zastupitelstvo Městské části Praha 6 přijalo minulý pátek jednomyslně významné usnesení týkající se vily majitele Jiřího Šaldy v ulici Na Petřinách č. 7. Předkladateli návrhu byli Jakub Stárek a Jiří Růžička, který je rovněž senátorem za Prahu 6. Podnětem pro znovuotevření problematiky tolik diskutovaného osudu vily, byl svévolný postup jiného zastupitele, který projekt demolice a výstavby nového objektu původně jako člen Komise územního rozvoje (KÚR) schválil. Aniž by kolegy z KÚR o svém postupu informoval, sám pak podal podnět na prohlášení domu kulturní památkou. Aktuálně o jeho podnětu rozhoduje Ministerstvo kultury ČR (MK ČR).

„Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že jsem jako ‚vlastník předmětné nemovitosti postupoval dle pravidel a platných právních předpisů‘,“ uvedl Jiří Šalda. „Partyzánský postup navrhovatele podnětu na MK ČR mi bez ohledu na jeho výsledek způsobil nejen značnou finanční ztrátu, ale i ztrátu důvěry v nezaujatost rozhodovacích procesů státních orgánů. Co už mám jako vlastník dělat víc než dodržovat platné zákony a předpisy,“ táže se Šalda.

Podle Šaldy je nepřípustné a nemravné, aby byl vlastník za čestný postup podle práva šikanován. Podobným absolutně svévolným excesům je třeba do budoucna energicky zabránit. „Vážím si toho, že zastupitelstvo přijalo usnesení v přiloženém znění,“ prohlásil Šalda, který se jednání zastupitelstva 25. listopadu zúčastnil. Přijaté usnesení má potenciál posílit právní jistotu a zabránit nekonzistentním retroaktivním rozhodnutím, ať již přicházejí od kohokoliv.

Zastupitelstvo rovněž požádalo poslance a senátora zastoupené v ZMČ Praha 6, aby iniciovali takové změny zákonů, které povedou k tomu, aby nemohla vzniknout obdobná právní nejistota při realizaci stavebních projektů.

Více na www.mojevilapetriny.cz

Kontakt:

Donath Business & Media
Michal Donath
GSM: +420 602 222 128
michal.donath@dbm.cz

Městská část Praha 6
Zastupitelstvo městské části
Usnesení
ze dne 25.11.2016

č. 347 / 16

Vila v ulici Na Petřinách 1482/7

 


Zastupitelstvo městské části

 


I. B e r e n a v ě d o m í
– ústní důvodovou zprávu
– skutečnost, že vlastník předmětné nemovitosti postupoval dle pravidel a platných právních předpisů;

II. K o n s t a t u j e , že
– podáváním podnětů o prohlášení nemovitosti za nemovitou kulturní památku v pokročilé fázi projednávání (např. po schválení plánovaného projektu v Komisi územního rozvoje) může docházet k znejišťování investorů nebo může investory motivovat k obcházení či porušování pravidel a platných právních předpisů
– v Praze 6 existují památky, jejichž stávající ochrana se jeví z odborného hlediska jako nedostatečná
– podání návrhu na prohlášení nemovitosti za nemovitou kulturní památku je legitimní, ale mělo by k němu docházet s dostatečným předstihem

III. Ž á d á
poslance a senátora zastoupené v ZMČ Praha 6
– aby iniciovali takové změny zákonů, které povedou k tomu, aby nemohla vzniknout obdobná právní nejistota při realizaci stavebních projektů

IV. U k l á d á
1. zástupkyni starosty MČ Praha 6 – Ing. arch. Evě Smutné
předložit ZMČ Praha 6 seznam nemovitostí, jejíž ochrana se jeví z odborného hlediska jako nedostačující

Termín: 30.04.2017


Předkladatel : Mgr. Jakub Stárek; Jiří Růžička zastupitel MČ Praha 6; senátor a zastupitel MČ Praha 6
Zpracovatel : Mgr. Jakub Stárek
Zastupitelstvo městské části Praha 6
zastupitel MČ Praha 6

starosta

zástupce starosty

Městské části Praha 6

Městské části Praha 6


Usnesení bylo přijato poměrem hlasů : +35 -0 z2

Vila na Petřinách celá v černém / 1. 11. 2016

Praha 1. listopadu 2016 – V ulici Na Petřinách č. 7 se dnes objevil nový objekt. Dům č.p. 1482 je zcela zahalen černou tkaninou s veršovaným textem poukazujícím na protichůdnost rozhodnutí státních orgánů. Jde o výrazný protest majitele objektu Jiřího Šaldy, který řádně získal vyjádření potřebná k demolici původního objektu a výstavbě nového bytového domu ve stávající zástavbě. Kladná stanoviska příslušných orgánů památkové péče se návrhem na prohlášení domu za kulturní památku nyní snaží zvrátit zastupitel MUDr. Antonín Nechvátal, člen Komise územního rozvoje Prahy 6, který sám pro zbourání domu a výstavbu nového původně hlasoval.

„Zvůle úřadů mám právě dost,“ prohlásil Jiří Šalda, soukromý investor, který se důvodně domnívá, že jsou hrubě porušována jeho vlastnická práva. „Bez ohledu na zatím zmařenou investici se důrazně ohrazuji vůči zmatečnému přístupu příslušných orgánů k soukromému majetku. I v těchto případech by měla zcela jasně platit zásada, že přijatá rozhodnutí týkající se nejen soukromých vlastníků by neměla být revokována na základě účelového mediálního nátlaku vytvořeného zaujatými jednotlivci,“ dodal Šalda.

Reaguje tak na protichůdná vyjádření státních orgánů, konkrétně pak Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a Národního památkového ústavu. Tyto instituce se v březnu letošního roku souhlasně vyjádřily jak k demolici stávajícího domu, tak k výstavbě domu nového. O tři měsíce později po mediální kampani se však tytéž orgány vyjádřily zcela opačně, a to pro prohlášení domu kulturní památkou.

Ministerstvo kultury ČR ve věci prozatím nerozhodlo.

Problematika vily v ulici Na Petřinách včetně relevantních dokumentů je podrobně zdokumentována na www.mojevilapetriny.cz.

Kontakt:
Donath Business & Media
Michal Donath
GSM: +420 602 222 128
michal.donath@dbm.cz

(c) 2016 Donath Business & Media