Časová osa

 1. 8/2015Podpis kupní smlouvy – dům č.p. 1482, Praha 6, Břevnov (adresa Na Petřinách 7) včetně pozemků parc. č. 3630 a 3631 k.ú. Břevnov (v nabídce realitních kanceláří přes dva roky). Kupováno od dvou sester, vnuček původního stavitele.
 2. 10-11/2015Provedeno stavebně technické posouzení domu a vypracována alternativní studie na rekonstrukci s přístavbou a studie na novostavbu. S ohledem na nevyhovující technický stav domu, jeho stáří (rok výstavby 1940) a energetickou nehospodárnost objektu se vlastník nakonec rozhodl pro novostavbu.
  (studie zpracována Ing. arch. Pavlem Hniličkou)
 3. 1/2016MČ Praha 6 v časopisu Šestka, který vychází zdarma pro občany MČ Prahy 6, vyzývá (prostřednictvím Kanceláře architekta) občany i odbornou veřejnost k podávání návrhů na vytvoření seznamu hodnotných staveb. Takto vyhodnocené návrhy chce použít pro podání podnětů ministerstvu k záchraně památek – dům Na Petřinách 7 v rámci této iniciativy nikdo ani z řad občanů ani z řad odborné veřejnosti k ochraně nenavrhl.
 4. 2/2016Vlastník dal zpracovat studii novostavby – obsahující jak demolici stávající vily, tak nový záměr včetně půdorysů, uličního zákresu atp. (dokument k nahlédnutí)
 5. 23. 2. 2016Studie byla předložena na zasedání Komise územního rozvoje Prahy 6. Ze studie se jednoznačně podává záměr – demolice stávající vily a výstavba nového domu. O studii hlasováno s výsledkem 7 (pro), 0 (proti), 0 (se zdržel). Zasedání komise a hlasování byl přítomen i zastupitel MUDr. Antonín Nechvátal (žadatel o ochranu jak uvedeno níže). (dokument k nahlédnutí – bod 3.4 zápisu)
 6. 2/2016Vlastník zahájil práce na dokumentaci k odstranění stavby, dokumentaci k územnímu řízení a dokumentaci ke stavebnímu povolení. V návaznosti na to požádal dotčené orgány státní správy (DOSS) o jejich stanoviska. Bylo vydáno celkem 46 kladných stanovisek DOSS. Mezi nimi rovněž závazná stanoviska orgánů dohledu nad památkovou péčí – tj. Odboru památkové péče Magistrátu (viz dále).
 7. 4. 3. 2016Vydáno odborné vyjádření Národního památkového ústavu (NPÚ), územní odborné pracoviště v Praze jako podkladu pro vydání správního rozhodnutí vyjadřující se k provedení novostavby bytového domu po demolici stávající funkcionalistické vily z roku 1939 se závěrem: z hlediska památkové péče je předložený návrh realizovatelný(dokument k nahlédnutí)
 8. 17. 3. 2016Vydáno Závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (OPP MHMP), které se vyjadřuje k návrhu novostavby na místě funkcionalistické vily s tímto závěrem: z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné bez podmínek. Podkladem pro vydání tohoto stanoviska bylo právě odborné vyjádření NPÚ! (dokument k nahlédnutí)
 9. 19. 4. 2016Vydáno odborné vyjádření NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze vyjadřující se k návrhu demolice stávající funkcionalistické vily z roku 1939 se závěrem: z hlediska památkové péče je předložený návrh realizovatelný. (dokument k nahlédnutí)
 10. 27. 4. 2016Vydáno Závazné stanovisko OPP MHMP, které se vyjadřuje k demolici stávající funkcionalistické vily z roku 1939 s tímto závěrem: z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné bez podmínek. Podkladem pro vydání tohoto stanoviska bylo zase právě odborné vyjádření NPÚ! (dokument k nahlédnutí)
 11. 30. 5. 2016Oznámil úřad Městské části Prahy 6, odbor výstavby zahájení řízení o odstranění stavby. Součástí podkladů předložených vlastníkem bylo vedle dokumentace k odstranění stavby právě shora uvedené závazné stanovisko OPP MHMP, že s demolicí domu souhlasí.
 12. 6/2016Místní občané iniciovali sepsání petice za záchranu vily. (Facebook: Petřiny, Petice)
 13. 19. 6. 2016Iniciativy občanů využila Strana zelených a její člen zastupitel MUDr. Antonín Nechvátal (člen Komise územního rozvoje Prahy 6 jak uvedeno výše) podal podnět k rukám ministra kultury na památkovou ochranu domu Na Petřinách 7. (dokument k nahlédnutí)
 14. 23. 6. 2016Konalo se zasedání zastupitelstva Prahy 6, kde vlastník vystoupil, jelikož na program jednání byl navržen stranou Zelených – MUDr. Nechvátalem – bod týkající se podání podnětu na památkovou ochranu domu Na Petřinách 7. K bodu vystoupila Ing. arch. Smutná (předsedkyně Komise územního rozvoje Prahy 6) a předestřela postoj komise k předložené studii demolice a novostavby a rovněž uvedla, že studie byla schválena všemi přítomnými členy. Následně k bodu vystoupil vlastník a sdělil přítomným svůj postup, který zcela odpovídá platné legislativě. Následně bylo hlasováno o návrhu Zelených na podání podnětu na památkovou ochranu domu Na Petřinách 7 – tento nebyl zastupitelstvem schválen.
 15. 27. 6. 2016Vlastník obdržel datovou zprávu Ministerstva kultury o zahájení řízení o památkové ochraně vily z iniciativy MUDr. Antonína Nechvátala, zastupitele Městské části Prahy 6 a člena Komise územního rozvoje, který s demolicí domu dne 23. 2. 2016 souhlasil. Přípisem byl vlastník vyrozuměn o tom, že již byly nashromážděny podklady pro rozhodnutí ve věci. Vlastník nahlédl do spisu hned dne 27. 6. 2016 a zjistil, že žádné podklady nashromážděny nebyly. (dokument k nahlédnutí)
 16. 25. 7. 2016Vlastník podal námitku proti zahájení řízení, uvedl, že nesouhlasí s prohlášením domu kulturní památkou, vyjádřil se k dosavadnímu průběhu řízení a požádal o vyrozumění o nashromáždění podkladů k rozhodnutí.
 17. 27. 7. 2016Vlastník se vyjádřil podrobněji k řízení, založil do spisu podklady, které vlastním nákladem opatřil, např. stavebně historický průzkum domu, posudek ke zhodnocení technického stavu domu, posudek splnění požadavků na energetickou náročnost domu, posouzení stavebně technického stavu a další…
 18. 8. 8. 2016Vlastník nahlédl do spisu.
 19. 8. 8. 2016Vlastník byl přípisem MK vyrozuměn o nařízení místního šetření.
 20. 23. 8. 2016Konání místního šetření.
 21. 21. 9. 2016Vlastník nahlédl do spisu (z vlastní iniciativy, MK jej nevyrozumělo) – zjistil obsah spisu a pořídil si kopie podkladů, které MK ČR opatřilo pro rozhodnutí. Jednalo se o:

  1. vyjádření OPP MHMP k návrhu na prohlášení souboru vily č.p. 1482, parc. č. 3630 a 3631 k.ú. Břevnov, ul. Na Petřinách 7, Praha 6, za kulturní památku ze dne 15. 7. 2016 (dokument k nahlédnutí)
  2. dopis NPÚ, ú.o.p. v hl. m Praze ze dne 26. 7. 2016 (dokument k nahlédnutí)
  3. stanovisko komise MK ČR ze dne 16. 9. 2016 (dokument k nahlédnutí)


  Všechna vyjádření zajištěná ministerstvem kultury jsou doporučující pro prohlášení domu kulturní památkou. Jsou však velmi stručná. Odůvodnění mají maximálně jeden odstavec, hodnocení domu je velmi obecné a povšechné. Nikdo z těchto institucí se v domě nebyl podívat. V žádném vyjádření není zmínka o konkrétních hodnotách domu z hlediska zákona o státní památkové péči. Vyjádření NPÚ a OPP MHMP jsou nadto zcela opačná než byla vyjádření týchž institucí ve vztahu k vydaným závazným stanoviskům na jaře téhož roku. V komisi ministerstva kultury zasedal a jednání komise vyjadřující se k domu čp. 1482 se účastnil i Mgr. Potůček, který se podílel na podnětu na památkovou ochranu domu vypracováním vyjádření, hlasování se neúčastnil. Při nahlížení do spisu byl vlastník vyrozuměn úřednicí ministerstva kultury Ing. Dvořákovou, že dům bude prohlášen kulturní památkou. Prozatím se tak nestalo.

 22. 5. 10. 2016Vlastník se vyjádřil k nashromážděným podkladům pro rozhodnutí, založil do spisu dva posudky historiků architektury, kteří se vyjadřují k hodnotám objektu a vyslovují se proti zpamátnění, dále založil do spisu posudek vyjadřující se ke stavebním konstrukcím domu.

(c) 2016 Donath Business & Media